Sälj- och leveransvillkor

 1. Generellt

  1.1 Qicraft Sweden AB (”Qicraft ”) allmänna försäljnings- och leveransvillkor (”Villkoren”) ska tillämpas vid försäljning, leverans och installation av från Qicraft till köpare (”Kunden”) försålda produkter (”Produkterna”). Tillägg eller avvikelser från Villkoren ska ske skriftligen och vara undertecknade av bägge parter för att vara gällande.

 

 1. Definitioner

2.1 Avtalet: Avser Avtalet mellan Qicraft och Kunden gällande köp av Produkterna och eventuell installation därav.  

2.2 Leverans: Den tidpunkt då Qicraft levererat Produkterna till avtalad plats.  

2.3 Bekräftad leveransdag: Det datum för Leverans som Qicraft meddelat Kunden. 

 

 1. Priser och Betalningsvillkor

3.1 Om inte annat skriftligen avtalats ska priset för Produkterna samt installation och kostnader hänförligt därtill vara det som anges i Qicrafts respektive prislista vid tidpunkten för Kundens beställning. Alla priser är angivna i SEK och är exklusive mervärdesskatt.  3.2 Fakturering från Qicraft sker snarast efter Leverans. Fakturan förfaller till betalning tio (10) dagar räknat från faktureringsdatum, eller enligt villkor som anges i Avtalet. 

3.3 Betalar inte Kunden innan fakturan förfaller till betalning har Qicraft rätt till dröjsmålsränta på fakturerat belopp i enlighet med Räntelagen (1975:635). Kunden ska även ersätta Qicraft för kostnader som Qicraft drabbas av vid indrivning av förfallna fakturor.  

3.4 Om Kunden ej inom femton (15) dagar efter den Bekräftade leveransdagen har tillsett att Produkterna kan tas emot och att installation kan ske äger Qicraft rätt att fakturera hela den avtalade ordersumman omedelbart. 

3.5 Betalningsförsummelse över 30 dagar ger Qicraft rätt att häva Avtalet med tio (10) dagars varsel. Hävningsrätten avbryts om det förfallna beloppet inklusive dröjsmålsränta betalas före utgången av denna tio (10) dagars period. Kunden är till fullo ansvarig för alla kostnader som uppstår för Qicraft i samband med sådan betalningsförsummelse. 

3.6 Om det efter ingåendet av Avtalet sker förändringar i statliga avgifter och skatter debiteras/krediteras Kunden detta.  

3.7 Om det, utöver vad parterna avtalat om, tillkommer ytterligare kostnader för installation och/eller andra arbeten från Qicraft äger Qicraft rätt att fakturera Kunden detta beräknat efter tidsåtgång och material i enlighet med vid var tidpunkt gällande prislista. 

3.8 Om Kunden, efter att beställning gjorts, önskar avbeställa Produkterna är Kunden skyldig att erlägga en s.k. returprovision uppgående till tio (10) % av Produkternas nettopris. Sådan avbeställning ska för att vara gällande göras senast 7 kalenderdagar efter beställning. Efter denna tidpunkt kan Kunden ej längre avbeställa Produkterna. 

 

3.9 Produkterna förblir Qicraft ´s egendom intill dess full betalning erlagts av Kunden. Se även Panträttsavtal i separat bilaga. 

 

 1. Leverans

4.1 Om Leverans eller installation är försenad mer än tio (10) arbetsdagar efter Bekräftad leveransdag och detta beror på Qicraft och Kunden inte fått besked om sådan försening senast 7 dagar innan Bekräftad leveransdag, kan Kunden kräva ekonomisk ersättning.  

4.2 Den ekonomiska ersättning som Kunden av Qicraft kan kräva uppgår till 1 %, av nettovärdet hänförligt till den del av den försenade leveransen som berörs av förseningen, per kalenderdag förseningen varar, dock maximalt tio (10) % av sådant nettovärde. 

4.3 Krav på ekonomisk ersättning ska för att kunna göras gällande skriftligen framföras till Qicraft utan oskäligt dröjsmål. Qicraft har ej något ekonomiskt ansvar gentemot Kunden med anledning av eventuell försening utöver vad som stadgas i pkt. 4.1. 

4.4 Vid händelse att Leverans inte kan ske inom femton (15) dagar efter Bekräftad leveransdag och detta beror på förhållanden hos Kunden (t.ex. sent färdigställande av byggnad etc.) är Kunden ersättningsskyldig gentemot Qicraft. Sådan ersättningsskyldighet omfattar alla kostnader, t.ex. lagerhyra, räntekostnader på inköpt utrustning, som Qicraft åsamkas med anledning av dröjsmål hos Kunden intill dess Kunden tar emot Leveransen.  

4.5 Om Kunden vill ändra Bekräftad leverans av Produkterna eller tidpunkt för utförandet av tjänster vilket leder till att Avtalets karaktär och/eller omfattning blir annorlunda än vad som avtalats mellan parterna, har Qicraft rätt att i motsvarande mån ändra kostnaden och tidsplanen för Produkterna, tjänsterna och leveransen. 

 

 1. Förberedelse av installationsplats

5.1 Kunden ska på alla sätt medverka till att Qicraft kan utföra sina skyldigheter enligt Avtalet och dessa Villkor inbegripet att ge Qicraft nödvändigt tillträde till den plats där Produkterna ska installeras (”Installationsplatsen”). 

 

5.2 Kunden ansvarar för att tillse att Installationsplatsen är förberedd så att installation på ett säkert sätt kan ske vid den överenskomna tidpunkten för installation. Kunden åtar sig att följa de instruktioner som Qicraft i detta dokument lämnar Kunden avseende vilka förberedelser som krävs på Installationsplatsen för respektive Produkt. Kunden ska bl.a. förbereda Installationsplatsen och förse platsen med tillräcklig elförsörjning och jordning.  

5.3 Qicraft har inget ansvar för fel eller förseningar som kan uppstå till följd av brister vid Kundens anläggning, på Installationsplatsen eller andra förberedelser som Kunden är ansvarig för. 

5.4 Om Installationsplatsen inte är färdig eller tillgänglig för Qicraft vid den tidspunkt som överenskommits och detta inte beror på faktorer som Qicraft är ansvarig för, kan Qicraft kräva ekonomisk kompensation för kostnader/förluster som är hänförliga till sådan brist, samt senarelägga Leverans och installation. 

5.5 Om Kunden vill göra ändringar i den fysiska placeringen av Produkterna på Installationsplatsen efter det att Produkterna har placerats i enlighet med Avtalet kommer eventuella för Qicraft tillkommande kostnader för detta faktureras Kunden efter för vid varje tidpunkt gällande prislista.  

5.6 Kunden ansvarar för att se till att de Produkter som behöver monteras fast blir fastmonterade och tillräckligt säkra före Produkterna tas i bruk. Qicraft ansvarar inte för någon skada som drabbar Kunden eller tredje man i anledning av att Produkterna ej blivit tillräckligt fastmonterade. 

 

 1. Riskövergång

  6.1 Risken för Produkterna övergår till Kunden när Leverans av Produkterna skett eller när Produkterna är tillgängliga för Kunden enligt annan skriftlig överenskommelse.

 

 1. Garanti

7.1 Qicraft ´s samtliga garantiåtaganden avseende Produkterna finns angivna i separat produktinformation för respektive Produkt. Kunden bekräftar härmed att all relevant produktinformation har förebringats denne och accepterar garantibestämmelserna fullt ut. 

7.2 Qicraft täcker kostnaderna kopplade till garantierna med undantag för frakt och försäkring för transport av Produkterna från Kunden till den adress Qicraft angivit för eventuella reparationer. 

 

 1. Reklamation

8.1 Konstaterar Kunden brister i Produkterna, ska Kunden utan oskäligt dröjsmål, dock senast inom trettio (30) dagar, skriftligen reklamera detta till Qicraft. Om Kunden vill reklamera tjänster utförda av Qicraft ska detta göras skriftligen senast fjorton (14) dagar efter att arbetet utförts av Qicraft. Varje enskild reklamation ska innehålla en specificerad redovisning vari den aktuella tjänsten eller Produkten brister. Om Kunden underlåter att reklamera på sätt och tid som anges i denna punkt bortfaller Kundens rätt att göra några påföljder gällande gentemot Qicraft.  

8.2 Qicraft har vid reklamation från Kunden rätt att, efter eget val åtgärda eventuell brist genom att välja mellan att reparera Produkten, byta ut Produkten eller erbjuda Kunden ett rimligt prisavdrag för konstaterad brist i samråd med Kunden. 

 

 1. Förtida upphörande på grund av Kundens kontraktsbrott eller insolvens

9.1 Qicraft äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Kunden i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet eller dessa Villkor och ej vidtager full rättelse inom tio (10) dagar efter skriftligt påpekande. 

9.2 Qicraft äger härutöver rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Kunden går i konkurs, ställer in sina betalningar, inleder ackordsförhandlingar, inleder förfarande om företagsrekonstruktion, träder i likvidation eller om Kunden genom misslyckat utmätningsförsök eller därmed jämförlig omständighet anses vara på obestånd. 

9.3 Oavsett om Avtalet hävs eller inte är Kunden strikt skadeståndsskyldig för förlust som åsamkats Qicraft på grund av Kundens kontraktsbrott. Strikt skadeståndsskyldighet föreligger även om Avtalet hävs till följd av Kundens befarade obestånd.  

 1. Ansvar

10.1 Qicrafts ansvar täcker inte förlust eller skada som orsakas av förhållanden som Kunden bär risken för, såsom olyckor, brand, blixtnedslag, överspänning, statisk elektricitet, vattenskador, miljö/-klimatförhållanden eller skador som orsakats i samband med byggnadsarbeten. Qicraft är inte heller ansvarig om Produkterna utsätts för onormal eller ej auktoriserad användning, eller användning som strider mot rekommendation/riktlinjer utfärdade av Qicraft eller producenten av Produkterna.  

10.2 Qicraft ansvarar inte för indirekt skada eller följdskada som drabbar Kunden, oavsett orsaken därtill. Denna ansvarsbegränsning omfattar, men är ej begränsad till, produktionsbortfall, hyreskostnader, utebliven vinst och kapitalförlust. 

10.3 Parterna är överens om att Qicrafts ekonomiska ansvar gentemot Kunden aldrig kan överstiga tio (10) % av den fakturerade kostnaden för Produkterna. 

 

 1. Produktskador

11.1 Qicraft ansvarar för skador på person eller egendom som orsakas av Produkterna endast om Qicraft gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. Kunden ska hålla Qicraft skadeslös om Qicraft blir skyldig att utge ersättning till tredje man i anledning av produktskada för vilken Kunden ansvarar. Kunden ska teckna heltäckande produktansvarsförsäkring för Produkterna och åtar sig att vidmakthålla sådan försäkring under den tid Produkterna nyttjas av Kunden. Kunden ska omedelbart underrätta Qicraft om alla skador som orsakats av Produkterna.  

 


 1. Force Majeure

12.1 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet och dessa Villkor, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (”Befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet därav. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, knapphet på transportmedel, varor eller energi eller olyckshändelse av större omfattning samt fel i eller försening av leverans från underleverantör orsakad av sådan Befriande omständighet. Part som påkallar befrielse enligt bestämmelserna enligt pkt. 12.1 ska utan dröjsmål underrätta andra parten därom. Vid försenad underrättelse har den andra parten rätt till ersättning för skador som hade kunnat undvikas.  

 

 1. Sekretess

13.1 Kunden förbinder sig, utan begränsning i tiden, att inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken Kunden i samband Avtalet mellan parterna erhåller eller erhållit rörande Produkterna eller rörande tillverkning eller försäljning därav samt konfidentiell information rörande Qicrafts tekniska inrättningar, personliga relationer, affärsanalyser etc.   

Med ”konfidentiell information” avses varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art, oavsett om upplysningen dokumenteras eller icke – med undantag för upplysning, som Kunden kan visa är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från Kundens sida mot innehållet i Avtalet och dessa Villkor. Kunden förbinder sig att tillse att Kundens anställda inte till utomstående vidarebefordrar konfidentiell information. Det åligger därvid Kunden att tillse att de anställda som kan antas komma i kontakt med konfidentiell information, är bundna att hemlighålla denna information i samma utsträckning som Kunden själv enligt denna förbindelse. 

 


 1. Lag och tvistlösning

  14.1 Svensk lag ska tillämpas på Avtalet och dessa Villkor. Tvister angående tolkning eller tillämpning av Avtalet eller dessa Villkor, eller därur hänförliga rättsliga frågor ska handläggas och avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.