EXKLUSIV DISTRIBUTÖR I NORDEN

+46 (0) 8441 87 80     info@qicraft.se

EXKLUSIV DISTRIBUTÖR I NORDEN

FRI FRAKT

LEVERANS 5-7 DAGAR

PREMIUMKVALITET

HYRESVILLKOR FÖR PRIVATPERSONER – QICRAFT SWEDEN AB

Standardvillkor – Hyra privatpersoner – Qicraft Sweden AB

Dessa standardvillkor gäller hyra av utrustning från Qicraft Sweden AB och ska gälla i tillägg till själva beställningen om hyra av utrustning. 

§1 Egendomsrätt på utrustningen

Under hyresperioden ägs utrustningen av Qicraft Sweden AB.

§2 Bindningstid och uppsägning

Hyresavtalet har en bidningstid på minimum sex (6) månader. Om hyresavtalet inte sägs upp av partnerna senast två (2) månader innan utgången av det ursprungliga hyresavtalet går hyresavtalet över till att vara ett tidsobestämt hyresavtal som löper vidare till dess att det sägs upp. Uppsägningstiden är då två (2) månader. 

§3 Justering av månadsavgift

Vid tillfälle av att en lagändring skulle inträffa, till exempel en momsändrig, ska hyresavtalet justeras i enlighet med detta och återspegla förändringen.

§4 Avgift vid betalningspåminnelse

Hyreskostnaden ska betalas i förskott. Om Kunden inte betalar i tid läggs dröjsmålsränta från förfallodagen (2 % av förfallna belopp per månad).För varje betalningspåminnelse tillkommer det en administrationsavgift på 75 SEK.

§5 Månadsavgift vid funktionsfel

Om det skulle uppstå ett funktionsfel på utrustningen under hyresperioden, så ska Kunden felanmäla detta till Qicraft AB så snart som möjligt efter att felet har uppdagats. Felet ska mailas till epost: service@qicraft.se. Kunden har rätt till att avstå betalning av hyra tills dagen då utrustningen är reparerad eller ersatt med en likvärdig produkt. 

Under perioden Kunden är utan utrustning kommer det att bli avdraget 1/30 av månadshyran per dag. Avdraget gäller endast i de fall där felet beror på en defekt i utrustningen. Fel som exempelvis beror på att kunden har uppträtt oaktsamt, missbruk eller skuld till att skada har uppstått ger därför inte rätt till avdrag. 

§6 Vid stöld eller skada orsakad av Kund

Kunden ska ha en hemförsäkring som täcker stöld och skada på utrustningen och inredning för att hyra träningsutrustning. I händelse av skada eller stulen utrustning ska skadeståndsavräkningen från försäkringsbolaget tillfalla Qicraft. 

Utrustningens värde defineras som nypris minus 50 % av den månadshyra som Kunden har betalt till Qicraft under den totala hyresperioden för utrustningen. Om Kunden agerar oaktsamt och orsaker skada på utrustningen så att den inet kan användas som avsett ska Kunden betala samma ersättning till Qicraft. Utrustningens värde kan aldrig bli ett negativt belopp, det lägsta värdet är 0 SEK. 

§7 Underhåll av utrustningen. 

Det är Kundens ansvar att se till att den hyrda utrustningen underhålls. Det är endast Qicrafts kvalificerade servicepersonal som får utföra service, ingrepp eller reparation av utrustningen. Om utrustningen blir skadad eller utsliten som följd av bristande underhåll för att Kunden bryter sina skyldigheter har Qicraft rätt till skadeersättning som täcker alla kostnader som har uppstått.

§8 Flytta utrustning 

Kunden får inte flytta utrustningen från installationsplatsen till en ny plats, om det inte sker i överenskommelse med Qicraft.

§9 Uppsägning av hyresavtal av Qicraft 

Qicraft har rätt att omedelbart avsluta och hämta träningsutrustningen om Kunden inte har betalt hyra inom en (1) månad efter förfallodag. Hyresavtalet kan också avslutas om Kunden försummar eller inte underhåller utrustningen. Demontering och transport ska vid dessa tillfällen bekostas av Kunden. 

§10 Uppsägning av hyresavtal

Uppsägning ska göras skriftligen till Qicraft email adress: info@qicraft.se. 

§11 Hämtning vid upphört hyresavtal

När hyresavtalet upphör så är det Qicrafts ansvar att hämta utrustningen om inget annat är avtalat. Det är Kundens ansvar att ge personen som är utskickad av Qicraft tillgång till utrustningen.

§12 Överföring av rättigheter

Qicraft har rätt att överföra hyresavtalet eller sina rättigheter i hyresavtalet till en tredje part. Qicraft ska informera Kunden om en sådan överföring. Kunden har inte rätt att överföra hyresavtalet eller dess rättigheter i hyresavtalet till en tredje part. 

§13 Vid eventuell tvist

Om det skulle uppstå en tvist mellan Qicraft och Kunden om hur hyresavtalet ska tolkas ska partnerna i första hand eftersträva att lösa tvisten genom en förlikning. Om partnerna inte kan enas om förlikning ska tvisten gå vidare till allmän domstol. 

§14 Autogiro

Kunden godtar att hyresavgiften dras via autogiro för överföring till Qicraft Sweden AB från Kundens bankkonto. Hyresavgiften debiteras tidigast på betalningens förfallodag. Banken är inte skyldig att rapportera framtida debiteringar via autogiro. Kunden är ansvarig för att kontosaldot täcker hyresavgiften på förfallodagen. Hyreskostnaden debiteras månadsvis från Kundens bankkonto i enhetlighet med hyresavtalet. Om Kunden inte godkänner debiteringen ska Kunden omedelbart och senast inom 5 bankdagar innan förfallodag meddela Qicraft. Kunden ska också skicka en kopia av anmälan till Kundens bank. Ovanstånde §14 gäller tillsvidare och upphör 5 dagar efter att Qicraft har meddelats. 
Qicraft har rätt att göra en kreditupplysning vid ansökan om hyresavtal. Qicraft har rätt att neka Kunden hyresavtal om utfallet av kreditprövningen är av sådan art att Qicraft inte kan säkerhetsställa att Kunden fullföljer betalningsförpliktelserna. 

 

OM QICRAFT SWEDEN AB

Qicraft är exklusiv distributör av det italienska varumärket Technogym och Nordens ledande partner inom träningsutrustning och wellnessupplevelser.

Qicrafts uppdrag och ledstjärna i allt vi gör är “Activating People”.

Vårt mål är att ge våra professionella och privata kunder möjlighet att nå framgång genom investeringar i hälsa och välbefinnande.

Namnet Qicraft speglar den marknad vi arbetar på och de ambitioner vi har.

Qi står för energi och rörelse, Craft står för kvalitet och kompetens.

Prenumerera på nyhetsbrev!

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}